:: ระเบียบข้อปฎิบัติของนักเรียน ::
:: อาคารเรียน ::
:: แผนที่การเดินทาง ::
:: สารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ::
:: ทำเนียบภาพหมู่นักเรียน ::
:: ทำเนียบรางวัล ::
:: ทำเนียบรุ่น ::
:: ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียน ::
:: หลักสูตรสถานศึกษา ::
:: e - learning ::
LastUpdate :17/04/14
=== ปรัชญา - การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม === === คำขวัญ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสนกษัตริย์ ===
   รับสมัตรครูบรรณารักษ์
Hot News ::
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณะครูโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนผังความคิด
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อบรมครู IT  [30-11-56]
คณะครูโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เข้า
ร่วมอบรม IT เพื่อพัฒนาการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอน
คณะครูนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมปีใหม่
มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ทัศนศึกษาไร่คุณนาย [10-01-57]
คณะครูร่วมทัศนศึกษาไร่คุณนาย
วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทดสอบ
ว่ายน้ำ
Project Approach [20-01-57]
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมกิจกรรม
Project Approach
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมลูกเสือน้อย [20-02-57]
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือน้อย
นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
เลือกตั้งประธานนักเรียน [ 16-06-57 ]
ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัด

กิจกรรมเป็นอย่างดี

[ 19-06-57 ] นักเรียนนำพานและผลไม้
มาทำพิธีไหว้ครูอย่างทราบซึ้ง
[ 19-06-57 ] นักเรียนนำพานและผลไม้
มาทำพิธีไหว้ครูอย่างทราบซึ้ง
วันสุนทรภู่ [ 26-06-57 ]
ท่าน ผอ.วรรณนิภา มอบของรางวัลให้กับ
นักเรียนในการจัดกิจกรรม
แชลเลนจ์เดย์ [ 26-06-57 ]
ครูและนักเรียนร่วมกันเต้นแอร์โรบิก
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฎิทินเดือน 2-8 กรกฎาคม 2557
2 ก.ค. 57 ประชุมผู้ช่วย 4 ฝ่ายประจำเดือน ครั้วที่ 3
3 ก.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
  ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 3
4 ก.ค. 57 ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.1 - ป.6 ครั้งที่ 1
8 ก.ค. 57 ประชุมครูประจำเดือน
ปรัชญา
:   การเรียนเป็นเลิศ        เชิดชูวินัย
      สร้างเสริมพลานามัย   ใฝ่ใจคุณธรรม
คำขวัญ
:   ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เอกลักษณ์
:   สร้างคนดีให้สังคม
อัตลักษณ์
:   คุณธรรมนำใจ   ใฝ่ศึกษา   เทิดพระมหากษัตริย์
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ
ยินดีกับ ดร. คนใหม
ครูยุค  IT
ประวัติอาคารเทวรักษิต
 โรงเรียนทรงวิทยา สุขุมวิท 107
 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาะการเรียนรู้การงาน
I หน้าหลัก I ประวัติโรงเรียน I โครงสร้างการบริหาร I เกียรติโรงเรียน I แผนที่ตั้งโรงเรียน I ติดต่อโรงเรียน I

Copyright 2004 © Songvithaya School. All rights Reserved.
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
19 / 9 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540