:: ระเบียบข้อปฎิบัติของนักเรียน ::
:: อาคารเรียน ::
:: แผนที่การเดินทาง ::
:: สารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ::
:: ทำเนียบภาพหมู่นักเรียน ::
:: ทำเนียบรางวัล ::
:: ทำเนียบรุ่น ::
:: ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียน ::
:: หลักสูตรสถานศึกษา ::
:: e - learning ::
LastUpdate :08/009/58
=== ปรัชญา - การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม === === คำขวัญ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสนกษัตริย์ ===

การตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

Hot News ::
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
(28-05-58)
กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน
(09-06-58)
       

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฎิทินเดือน กันยายน 2558
   
ปรัชญา
:   การเรียนเป็นเลิศ        เชิดชูวินัย
      สร้างเสริมพลานามัย   ใฝ่ใจคุณธรรม
คำขวัญ
:   ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เอกลักษณ์
:   สร้างคนดีให้สังคม
อัตลักษณ์
:   คุณธรรมนำใจ   ใฝ่ศึกษา   เทิดพระมหากษัตริย์
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ
ยินดีกับ ดร. คนใหม
ครูยุค  IT
ประวัติอาคารเทวรักษิต
 โรงเรียนทรงวิทยา สุขุมวิท 107
 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาะการเรียนรู้การงาน
I หน้าหลัก I ประวัติโรงเรียน I โครงสร้างการบริหาร I เกียรติโรงเรียน I แผนที่ตั้งโรงเรียน I ติดต่อโรงเรียน I

Copyright 2004 © Songvithaya School. All rights Reserved.
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
19 / 9 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540