:: ระเบียบข้อปฎิบัติของนักเรียน ::
:: อาคารเรียน ::
:: แผนที่การเดินทาง ::
:: สารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ::
:: ทำเนียบภาพหมู่นักเรียน ::
:: ทำเนียบรางวัล ::
:: ทำเนียบรุ่น ::
:: ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียน ::
:: หลักสูตรสถานศึกษา ::
:: e - learning ::
LastUpdate :17/04/14
=== ปรัชญา - การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม === === คำขวัญ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสนกษัตริย์ ===
   รับสมัตรครูบรรณารักษ์
Hot News ::
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณะครูผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้า
ที่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
English Day Camp  [17-12-56]
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาส
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
กีฬาสีประถม-มัธยม [29-11-56]
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
คณะครูโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนผังความคิด
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อบรมครู IT  [30-11-56]
คณะครูโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เข้า
ร่วมอบรม IT เพื่อพัฒนาการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอน
คณะครูนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมปีใหม่
มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ทัศนศึกษาไร่คุณนาย [10-01-57]
คณะครูร่วมทัศนศึกษาไร่คุณนาย
วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทดสอบ
ว่ายน้ำ
Project Approach [20-01-57]
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมกิจกรรม
Project Approach
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมลูกเสือน้อย [20-02-57]
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือน้อย
นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวันสงกรานต์ [11-04-57]
นักเรียนและคุณครูร่วมกิจกรรมวัน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฎิทินเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557
1 - 30 เม.ย. 57 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
12 เม.ย. 57 หยุดวันสงกรานต์
1 - 4  พ.ค. 57 ชำระค่าเรียน - ซื้ออุปกรณ์การเรียน
18  พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
19  พ.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปรัชญา
:   การเรียนเป็นเลิศ        เชิดชูวินัย
      สร้างเสริมพลานามัย   ใฝ่ใจคุณธรรม
คำขวัญ
:   ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เอกลักษณ์
:   สร้างคนดีให้สังคม
อัตลักษณ์
:   คุณธรรมนำใจ   ใฝ่ศึกษา   เทิดพระมหากษัตริย์
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ
ยินดีกับ ดร. คนใหม
ครูยุค  IT
ประวัติอาคารเทวรักษิต
 โรงเรียนทรงวิทยา สุขุมวิท 107
 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาะการเรียนรู้การงาน
I หน้าหลัก I ประวัติโรงเรียน I โครงสร้างการบริหาร I เกียรติโรงเรียน I แผนที่ตั้งโรงเรียน I ติดต่อโรงเรียน I

Copyright 2004 © Songvithaya School. All rights Reserved.
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
19 / 9 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540